0 produktów - 0,00zł

Razem: 0,00zł

Regulamin Konta Użytkownika

Regulamin Konta Użytkownika

w sklepie JUUI


§ 1 Definicje

 1. Konto użytkownika – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną przez JUUI usługa pozwalająca Użytkownikowi na założenie indywidualnego konta w Sklepie.
 2. Sklep – sklep internetowy „JUUI” prowadzony przez JUUI pod adresem www.juui.pl
 3. JUUI – Kamil Machera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KB Kamil Machera wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki nr NIP8951738643, nr REGON368763508, ul. Krótka 3, 55-040 Ślęza.
 4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usługi Konto użytkownika.

§ 2 Konto Użytkownika

 1. Użytkownik może założyć w Sklepie Konto użytkownika.
 2. Założenie Konta użytkownika jest dobrowolne i pozwala Użytkownikowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie, dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników, m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, wygenerowanie formularza odstąpienia od umowy dla konkretnego zamówienia, a także na samodzielną edycję danych Użytkownika w Koncie użytkownika.
 3. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie.
 4. Dla korzystania z Konta Użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą javascript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
 5. W momencie rejestracji (założenia Konta Użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a JUUI, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do JUUI, na adres email: [email protected], swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Konta Użytkownika należy zgłaszać JUUI na adres email: [email protected]
 2. JUUI ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych JUUI w związku z korzystaniem z Konta użytkownika jest JUUI.
 2. Użytkownik zakładając Konto Użytkownika dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do skorzystania z usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez JUUI w celu świadczenia usługi Konto użytkownika na rzecz Użytkownika.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. JUUI zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją usługi Konto Użytkownika lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez JUUI.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Użytkownika przypisany do jego Konta użytkownika.
 3. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres email: [email protected], co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.